اجرت المثل اموال + نمونه دادخواست و نمونه رای

اجرت المثل اموال

مطالبه اجرت المثل اموال به معنای مطالبه اجرتی است که برای استفاده از مالی  که متعلق به دیگری است صورت میگیرد. در این حالت، شخصی که از اموالی  که متعلق به دیگری است، استفاده کرده، باید به صاحب آن مال، هزینه‌ای بابت استفاده از آن پرداخت کند. در صورت عدم توافق بین دو طرف، مطالبه اجرت المثل اموال به عنوان راهکار قانونی برای حل اختلافات مطرح می‌شود.

مطالبه اجرت المثل به معنای مطالبه پرداخت مبلغی که برای استفاده از مال دیگری بدون توافق نوعی بر سر پرداخت آن صورت گرفته‌است. در صورتی که نوع رابطه طرفین حاکی از رضایت مالک یا اذن در استفاده از منافع مال، بصورت مجانی نباشد، مالک حق خواهد داشت بابت ایام تصرف متصرف بر مال خویش، از وی اجرت المثل ایام تصرف مطالبه نماید.

نمونه دادخواست

خواهان …..
خوانده…..
وکیل ……

خواسته:
۱- مطالبه اجرت المثل اموال(تقاضای صدور حکم مبنی براجرت المثل ایام تصرف نسبت به زمین به مساحت …. مترواقع در آدرس ملک پلاک ثبتی …. اصلی بخش  …. مقوم به … میلیون ریال به ارزش منطقه ای …. یال از تاریخ…. تا زمان اجرای حکم( با جلب نظر کارشناس)
۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس
۳-مطالبه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات:

۱ -درخواست استعلام  از اداره ثبت
۲ -شهادت شهود و مطلعین : عنداللزوم شهادت شهود
۳- مبایعه نامه
۴ -درخواست جلب نظر کارشناس
۵ -تحقیقات محلی
۶ -تصویر وکالت نامه 
۷ -کپی مصدق تصویر مبایعه نامه به شماره … مورخ …

۸- تقاضای رسیدگی توامان ولف پرونده با پرونده شعبه … به بایگانی… را به جهت ارتباط کامل

شرح دادخواست:
بنام خدا
ریاست محترم محاکم دادگاه عمومی وعمومی حقوقی شهرستان 
با سلام 
احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار میرساند:
۱-خوانده محترم آقای ک . ص   … متر از … متر مربع یک قطعه زمین از پلاک ثبتی …. اصلی بخش … شهرستان …. به آدرس ….  را به خوانده محترم آقای ع.ص  صلح نموده اندکه آقای ع . ص ملک موصوف را به خواهان انتقال نموده است.
۲-موکل جهت احقاق حق خود به موجب پرونده شماره بایگانی …. و شماره پرونده…. شعبه… در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده است.
۳-علیهذا از محضر عالی با توجه به اینکه ملک مذکور از سال….  در تصرف خوانده بوده تقاضای صدور حکم بر اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ…. تا زمان احرای حکم وخسارات مطلق دادرسی وهمچنین استماع شهادت شهود را مورد استدعاست.
۴-مستند به ماده ۱۰۳قانون آیین دادرسی تقاضای رسیدگی توامان ولف پرونده با پرونده شعبه … به بایگانی… را به جهت ارتباط کامل مورد استدعاست.
با تشکر

نمونه آرا

۱- نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل

 

رأی دادگاه بدوی در مورد نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل

در خصوص دعوی م.ع. به طرفیت الف.د. به خواسته مطالبه چهارده میلیون تومان بابت ل ایام تصرف سه دانگ یک واحد آپارتمان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه، مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی می باشد و از سوی خواهان، دلیل و مدرکی که مثبت مالکیت رسمی وی بر آپارتمان مورد دعوی باشد ارایه نشده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است [و] ظرف بیست روز پس از [تاریخ] ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران -کردستی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل

آقای م.ع. به طرفیت آقای الف.د. از دادنامه شماره ۰۳۴۷-۱۳/۶/۹۱ شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواسته [است]. طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته اجرت المثل به علت مالک رسمی نبودن ملک، قرار رد دعوی صادر شده[است]. با توجه به صورت جلسه و گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف، به مالکیت سه دانگ سهم هر کدام توافق شده و رسمی بودن مالکیت متقاضی لازم نیست چون خواهان از، قبل از، گزارش اصلاحی تا مدتی بعد از آن، اجرت المثل را خواسته ، زمان گزارش اصلاحی چنانچه ملک در تصرف خوانده بوده، اجرت المثل به خواهان تعلق می گیرد، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه است به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره را نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می شود. این رأی قطعی است.

۲- دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار

 

رأی دادگاه بدوی در رابطه دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار

در خصوص دعوی خانم گ. س.ن. و آقایان الف. و ر. هر دو س.ن. و خانم ش. د.ج. با وکالت آقایان ق.م. و ح.الف. م.ز. بطرفیت شرکت ساختمانی ر.با وکالت خانم ها ک. ن. و م. الف. بخواسته تقاضای پرداخت سود سهام شرکت و اجرت المثل یک عدد دستگاه بچینگ – پرداخت سنوات کاری مرحوم غ. س.ن. کلاً مقوم به ۶۰۰۰۰۰۰ تومان نظر به اینکه بموجب مستندات تقدیمی ضمیمه دادخواست مورث خواهانها سهامدار شرکت خوانده می باشد.

با توجه به اینکه حسب نظریات کارشناس رسمی دادگستری بدوی و هیات سه نفره شرکت در سنوات اخیر پس از فوت بعنوان یک شرکت زیان ده محسوب می گردیده و سود و عوایدی از تجارت حاصل نگردیده است و نظریات هیات کارشناسان با شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطابقت داشته و برای دادگاه نیز قابلیت متابعت دارد و نظریه هیات کارشناسان در مورد ارزیابی و تعیین سود سهام شرکت بر مبنای ترازنامه و گزارش بازرس و حسابرس مستقل ملاک عمل بوده و موافق قانون تجارت می باشد و تعیین سهم الشرکه موروثی بر اساس پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مالیاتی بالحاظ عدم موافقت گزارش با قانون تجارت ملاک عمل دادگاه در تعیین سود سهام بشرح بند ۴-۲ گزارش بدوی و ۶-۲ هیات کارشناسی نمی باشد.

مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت از خواسته (سود سهام و سنوات خدمت) صادر و اعلام می گردد در مورد مطالبه اجرت المثل کارکرد یک دستگاه بچینگ با عنایت به اینکه دستگاه مذکور هر چند جزء اموال شرکت محسوب می گردیده لیکن بالحاظ اینکه بصورت جداگانه و مستقل قابلیت بکارگیری و استفاده و انتفاع را داشته که حسب گزارش کارشناس در پروژه های شرکت مورد استفاده قرار می گرفته و بصورت اجرت جداگانه واجد درآمد محسوب می گردد.

لذا وراث بعنوان قائم مقام مورث خود استحقاق دریافت اجرت المثل دستگاه از زمان فوت بطور میانگین روزانه حسب نظر کارشناس دادگستری منتخب دادگاه دارا می باشند.  بموجب نظریه کارشناسی با احتساب تعداد روزهای کار مبلغ یک میلیارد و پانزده میلیون و ششصد هزار ریال محاسبه گردیده. 

نظریه کارشناسی برای دادگاه قابلیت متابعت داشته و اعتراض وکلای خواهان موجه تشخیص داده نمی شود و بالحاظ سهم وراث از سهام شرکت که معادل ۱۵/۵ درصد از سهام شرکت می باشد نامبردگان مستحق مبلغ ۱۵۷۴۲۵۷۵۰ ریال از اجرت المثل دستگاه مذکور می باشند. مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۷ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۷۴۲۵۷۵۰ریال اجرت المثل و مبلغ ۴۷۲۲۷۷۲ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه له خواهان صادر و اعلام می گردد.

حکم دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران-نوید مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار

تجدیدنظرخواهی خانم ها ک. ن. و م. الف. به وکالت از شرکت ساختمانی رامکله به شماره ثبت ۴۳۶۴۰ بطرفیت خانم ها …. . و آقایان ….. هر سه به شهرت س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۰۶-۹۴/۵/۲۶ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران آن بخش که ناظر به محکومیت به پرداخت ۱۵۷/۴۲۵/۷۵۰ ریال اجرت المثل و کارکرد یک دستگاه بچینگ و جبران خسارات دادرسی مربوط است وارد و متضمن جهات موضوع بند های ج وهـ و الف از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی است.

دادگاه باوجود احراز مالکیت شرکت نسبت به دستگاه مذکور وی را به پرداخت اجرت المثل آن به نسبت سهام مورث تجدیدنظر خواندگان در شرکت محکوم نموده و حال آنکه مراتب بایستی تحت عنوان مطالبه سود سهام شرکت مطالبه می شد فلذا مستندا” به مواد ۳۵۸و ۲ از همان قانون ضمن نقض تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای تجدید نظرخواندگان را صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید. 

سخن آخر

در این مقاله سعی شد اجرت المثل اموال و نمونه دادخواست و نمونه رای را بیان کنیم. با ما در ارتباط باشید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

گروه وکلای دادشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *