بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۴۰۲

دستور تخلیه و حکم تخلیه

دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه دستور تخلیه به معنای صرفاً دستوری است که به صرف درخواست مالک صادر می‌گردد و مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۷ جلسه رسیدگی تعیین نمی‌شود و به طرفین (مالک و مستاجر) ابلاغ نمی‌شود. این دستور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و فوراً و خارج از نوبت، […]

نکاتی که باید در رابطه با اجرت المثل أموال بدانید

اجرت المثل أموال مطالبه اجرت المثل اموال به معنای مطالبه اجرتی است که برای استفاده از مالی  که متعلق به دیگری است صورت میگیرد. در این حالت، شخصی که از اموالی  که متعلق به دیگری است، استفاده کرده، باید به صاحب آن مال، هزینه‌ای بابت استفاده از آن پرداخت کند. در صورت عدم توافق بین […]

نمونه پرونده ابطال قرارداد و استرداد ثمن

نمونه پرونده ابطال قرارداد و استرداد سند   گردشکار و توضیحات پرونده: نمونه پرونده ابطال قرارداد : در تاریخ …. بانک …. دادخواستی بطرفیت آقای …. بخواسته ابطال فروش نامه مورخ …. و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصدوده هزار ریال به دادگاه حقوقی …. تقدیم داشته بدین توضیح که آقای …. از […]