بایگانی ماه: آبان ۱۴۰۲

تغییر کاربری 

تغییر کاربری

تغییر کاربری  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با صدور مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی امکان تغییر کاربری آنها وجود دارد. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون ماده صد به شماره …. تحت پلاک ثبتی به شماره …. میباشد. متضمن قلع […]

افراز ملک مشاع

دعوای افراز به دعوایی گفته می‌شود که در آن سهم هر یک از مالکان در ملک مشترکی جدا شود.

ملک مشاع چیست؟ ملک مشاع به معنی خاک بخش نشده در اصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد. این نوع از مالکیت در قانون، به عنوان “ملک مشاع” شناخته شده است. قانون مالکیت مشاع […]

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی 

تغییر کاربری

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ١۵ و ١٧ و ١٨ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب ١٣٩٠/٩/٢٠ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی ھیأتھا و کارشناسان و نحـــوه دریافت و ھزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد: