نمونه پرونده ابطال قرارداد و استرداد ثمن

گردشکار و توضیحات پرونده :

خواهان آقای …. طی دادخواستی به طرفیت …. به خواسته ابطال قرارداد و استرداد ثمن چنین توضیح داد که خوانده به موجب قرارداد عادی اقدام به فروش شش دانگ یک باب مغازه به مساحت …. متر از پلاک …. اصلی به خواهان می نماید و مبلغ …. میلیون تومان وجه نقد می گیرد در حالی که خوانده و ید ماقبل وی هیچ مالکیتی در محل مورد معامله نداشته و محل مورد معامله جزء پارکینگ مشاعی و در مالکیت مشاعی تمامی مالکین آپارتمانهای موجود در مجموعه می باشند و خوانده و ید ماقبل مرتکب فروش مال غیر گردیده اند. لذا با توجه به عدم اطلاع اینجانب از عدم مالکیت و منفعت عقلایی مبیع و عدم مالکیت فروشنده، خوانده باید علاوه بر استرداد ثمن خسارات و غرامات وارده را نیز بپردازد. خوانده اظهار می داردخواهان از وضعیت مغازه اطلاع داشته و در قولنامه ذکر شده که مغازه بدون تجاری و فاقد تسهیلات آب و برق و گاز می باشد. و با توجه به اینکه قولنامه اول به عنوان انباری و قولنامه دوم به عنوان مغازه بدون تجاری خریداری شده خود دلیل بر اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و اسقاط خیار فسخ از سوی نامبرده است.

 

خلاصه رأی دادگاه:

دادگاه به استناد اینکه ملک مزبور دارای ارزش اقتصادی است لذا قابلیت ابطال قرارداد را ندارد و لذا خواهان می بایست انفساخ قرارداد را تقاضا می نموده است لذا قرار رد دعوا صادر می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان اصفهان قابل اعتراض می باشد.

منابع: مواد ۴۴۸و۴۳۵ قانون مدنی

تحلیل حقوقی پرونده :

هر شخصی می تواند برای خود ایجاد حق وتکلیف نماید و اقدام او در ایجاد حق وتکلیف  با  امضاء نمودن سند که اماره ای است بر قبول مفاد و مندرجات  سند ایجاد می شودو لذا هر گونه ادعا مبنی  بر نخواندن سند یا بیسوادی و… نمی تواند نافی تعهدات ناشی از امضاء سند باشد.در دعوای فوق خواهان اقدام به خرید ملکی نموده که جزء پارکینگ مشاعی و در مالکیت مشاعی تمامی مالکین آپارتمانهای موجود در مجموعه می باشد بنابراین معامله نسبت به قسمت غیر باطل است و صرف تصرف مشتری در آن در حکم غصب خواهد بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *