1 رای
3k نمایش ها
محکوم به خلع ید مشاعی شدم در اجرای خلع ید از تمام ملک انجام نشد و فقط آن قسمت که در تصرف من بود خ...
  • بابک 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
نمایش 1 نتیجه