بایگانی ماه: بهمن ۱۴۰۲

دعوی دستور فروش ملک مشاع و عدم افراز و نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع

دعوی دستور فروش ملک مشاع و نامه عدم افراز دستور فروش ملک مشاع یکی از پیچیده‌ترین مباحث و دعاوی قانونی است. زمانی که یک ملک مانند مغازه، آپارتمان و زمین دارای مالکیت مشترک باشد، به آن ملک مشاع گفته می‌شود. در صورتی که ملک قابل افراز نباشد، هر یک از شرکا می‌توانند از دادگاه قضایی […]