مطالبه وجه چک + نمونه دادخواست+نمونه رای

مطالبه وجه چک

برای مطالبه وجه چک، طبق قانون جدید چک در صورت عدم تامین وجه چک از طرف صادر کننده آن در بانکها، پیگیری شکایت از طریق اجرائیه دادگاهها (علیه صاحب حساب- امضاء کننده)، حقوقی (علیه صاحب حساب- امضاء کننده- ظهرنویس)، کیفری (فقط علیه صادرکننده) و ثبتی (علیه صاحب حساب- امضاء کننده) امکان پذیر است.

برای مطالبه وجه چک، باید به دادگستری مراجعه کنید و درخواست خود را به صورت کتبی تقدیم نمایید. پس از صدور اجراییه چک، می‌توانید با این اجراییه به بانک مربوطه مراجعه کنید و مطالبه وجه چک خود را از آن بانک دریافت کنید.

نمونه دادخواست:

خواهان ….

خوانده ….

وکیل….

خواسته: مطالبه وجه چک

سایر دلایل و مستندات :

۱- چک و ظهر چک

۲- گواهی عدم پرداخت

ریاست محترم …………………..به موجب کپی مصدق …. فقره چک تقدیمی به شماره /شماره های به تاریخ /تاریخ های عهده بانک شعبه “نام شهرستان” اینجانب مبلغ ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده /نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل وسر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنیو ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده /خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه رای

عنوان: شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله

پیام: اگر وجه چک بابت معامله بوده باشد؛ عدم مطالبه وجه پس از گذشت زمان طولانی و انتقال مورد معامله به صادرکننده چک، از قرائن موثر بر عدم ذیحقی دارنده چک جهت مطالبه وجه می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح. ط.م. بطرفیت م. ق. بخواسته مطالبه وجه سه فقره چک مجموعاً بمیزان ۱۱۳۰۰۰۰۰ تومان و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شماره های ۱۶۲۸۶۶ و ۹۵۲۹۱۶ و ۷۵۶۴۷۶ صرفنظر از اینکه صدور چک و گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف محرز و مسلوم بوده لیکن از آنجا که:

اولاً وجه چک از بابت خرید آپارتمان بوده که در ضمن چکها نیز درج گردیده.

ثانیاً صرفنظر از زمان بیش از ده سال از زمان صدور و ارائه به بانک نیز چنین بوده (سال ۹۳ و صدور چکها سال ۸۱).

ثالثاً اذعان خوانده در جلسه دادرسی مبنی بر انتقال آپارتمان موصوف در مدت ده سال گذشته رابعاً سپری شدن چک و مضی مدت پنج ساله به صراحت ماده ۳۱۹ قانون تجارت ایجاد مرور زمان نسبت به اسناد تجاری را خواهد داشت خامساً با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد.

بناء علیهذا و نظر به مراتب معنونه دادگاه اشتغال ذمه خوانده را نسبت به چکهای موصوف محرز ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – علی قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. طیبی بطرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۹۴/۳/۳۰ صادره از شعبه۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران. که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک غیر موجه تشخیص و حکم بربیحقی وی صادر شده است.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وادعای وی دایر بر عدم دربافت وجه چک ها به لحاظ گذشت مدت طئلانی وانتقال مورد معامله مقرون به واقع نیست لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید. 

 

 

سخن آخر

در این مقاله سعی شد مطالبه وجه چک و نمونه دادخواست و نمونه رای آن  را بیان کنیم. با ما در ارتباط باشید.

استفاده از چک در تنظیم قراردادها و نکاتی که باید بدانید.

قانون اصلاح قانون صدور چک

برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

گروه وکلای دادشید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *