صدور اجراییه چک و استرداد لاشه چک + نمونه دادخواست و نمونه رای

درخواست صدور اجراییه چک

صدور اجراییه چک، به معنای صدور حکمی است که برای وصول وجه چک، بدون طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً تقاضا می‌شود. در صورتی که به هر دلیلی در تاریخ سر رسید چک، مبلغی معادل وجه چک در حساب صادر کننده‌ی آن نباشد، می‌توان نسبت به صدور « اجراییه چک برگشتی » اقدام نمود.

برای درخواست صدور اجراییه چک، می‌توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و درخواست صدور اجراییه چک را به صورت کتبی تقدیم نمایید. همچنین، می‌توانید از طریق اداره ثبت نیز درخواست صدور اجراییه چک را داشته باشید. برای صدور اجراییه چک، باید شرایط خاصی رعایت شود.

شرایط صدور اجراییه چک 

برای صدور اجراییه چک، باید شرایط خاصی رعایت شود. برخی از این شرایط عبارتند از:

داشتن سند معتبر و قابل اجرا

 پرداخت نکردن  بدهی‌های مالی به دولت.

عدم وجود مانع قانونی برای صدور اجراییه چک.

 وجود نداشتن مانع قضایی برای صدور اجراییه چک.

به علاوه، هزینه‌های مختلفی نظیر هزینه‌های دادگستری و هزینه‌های پست برای صدور اجراییه چک وجود دارد.

از طریق دادگستری نیز درخواست صدور اجراییه چک داشته باشید. برای این کار باید به دادگستری مراجعه کنید و درخواست خود را به صورت کتبی تقدیم نمایید.

آیا برای صدور اجراییه چک نامه تضمین لازم است؟

بله، برای صدور اجراییه چک نامه تضمین لازم است. نامه تضمین معمولاً به صورت نامه‌ای از بانک صادر می‌شود که در آن بانک تعهد می‌کند که در صورت عدم پرداخت چک، مبلغ آن را به دستگاه قضایی پرداخت کند.

نمونه دادخواست درخواست صدور اجراییه چک:

خواهان …..

خوانده ……

وکیل……

خواسته: درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلا محل

ریاست محترم…..باسلام نظر به اینکه به موجب گواهینامه شماره …………… مورخ ……………… صادره از بانک ………………….. چک شماره …………………….. مورخ …………………. به مبلغ …………………………… صادره توسط ……………………………….. بلحاظ فقدان موجودی کافی پرداخت نشده است لذا درخواست صدور اجرائیه علیه خوانده/ خواندگان فوق را دارم. با تشکر و تجدید احترام

استرداد لاشه چک 

استرداد لاشه چک یعنی بعد از تحقق هدف صدور چک یا سفته، صادر کننده می‌تواند ورقه چک را مطالبه کند. در صورتی که دارنده چک از پرداخت آن امتناع کند، دعوای استرداد چک گفته می‌شود.

استرداد لاشه چک یکی از دعاوی حقوقی است که در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

برای اقامه دعوای استرداد لاشه چک، نیاز به مدارکی مانند تصویر مصدق سند عادی و در صورت در اختیار نداشتن، شهادت شهود و مطلعین و ارائه اظهارنامه درخواست استرداد لاشه چک داریدبرای ثبت دادخواست استرداد لاشه چک، می‌توانید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید.

نمونه دادخواست استرداد لاشه چک:

خواهان …..

خوانده ……

وکیل……

خواسته: استرداد لاشه چک

دلایل ومنضمات دادخواست

۱. کارت ملی   ۲. اسناد مثبت امانی بودن چک یا شهادت شهود یا قرارداد حاوی تصریح به تضمینی بودن چک بابت انجام تعهد و مدرک انجام تعهد یا انفساخ و بطلان قرارداد یا رسید پرداخت وجه چک. ۳. تصویر اظهارنامه درخواست استرداد چک

ریاست محترم ……….. …..با سلام احتراما” به استحضار می رساند این جانب…………….فقره چک به شماره ………………. از حساب جاری بانک …………….به مبلغ ………………. ریال بعنوان …………….. به خوانده داده‌ام. لیکن هیچگونه دینی از این بابت نداشته و علیرغم مراجعه و درخواست استرداد چک مذکور نامبرده از استرداد آن خودداری نموده. لذا از دادگاه محترم صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک های فوق الذکر مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

نمونه آرا:

۱- عنوان: دعوای استرداد چک با وجود صدور اجرائیه ثبتی

پیام: در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با دعوای استرداد چک با وجود صدور اجرائیه ثبتی

دعوی شرکت تعاونی لاستیک و روغن ت. با وکالت آقای س.م.ر.ح. به طرفیت شرکت تولیدی د. (سهامی عام) ۲ ـ آقای م ع. با وکالت خانم ف.ک. ۳ ـ آقای م.ر. به خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به شماره ۱۶۹۲۸۸ مورخ ۱۰/۹/۸۶ عهده بانک سپه که من غیر حق توسط خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده است.

با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم دارنده با حسن نیت چک موضوع پرونده می باشد و با توجه به وصف تجریدی چک اختلاف حساب بین صادرکننده و ظهرنویس انتقال دهنده ارتباطی به دارنده با حسن نیت چک ندارد درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۳۹۶ مورخ ۱۵/۵/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی دعوای خواهان با خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به شماره ۱۶۹۲۸۸ مورخ ۱۰/۹/۸۶ با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار دارد تضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد.

زیرا حسب مفاد دادخواست در مورد چک مذکور از طریق اجرای ثبت اقدام و برگ لازم الاجرا صادرشده است بنابراین تا زمانی که اجرائیه در مورد چک مختلف فیه باطل نشده باشد دعوای استرداد چک قابلیت رسیدگی نخواهد داشت ازاین رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

۲- عنواناسترداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط

پیامدعوی استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط تا زمان پرداخت کل اقساط وجهی نداشته و مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط

در خصوص دعوی ح. حسنلوئی با وکالت ر. ط.گ. بطرفیت س. الف.ن.ق.س. بخواسته ی مطالبه وجه چک به شماره ی ۹۰۵۵-۱۶۳۸۹۰-۱۲ مورخه ۱-۴-۹۴ به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به مبلغ پنجاه میلیون ریال تقلیل داده است.

با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ملاحظه مدارک و مستندات خواهان و عنایت به اینکه حسب اعلام خواهان این چک بابت تضمین ۱۵ قسط رهن کامیون خاور کمپرسی بوده است. که ده قسط از آن پرداخت شده و ۵ قسط آن پرداخت نشده است و عنایت به اظهارات خوانده که اعلام داشته ۱۳ قسط ان را پرداخت نموده و دو قسط آن را پرداخت نکرده است.

در خصوص سه قسط مازاد بر ده قسط ادعایی خواهان هم اظهار داشته به حساب شخصی بنام ص. ب. واریز نموده است.

ادامه رای:

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر مدیونیت خوانده دارد. دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۲۰ قانون تجارت و ۲۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون استفساریه موضوع تبصره ۲ قانون اصلاحی قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بها اعلامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

در خصوص دعوی جلب ثالث خواهان س. الف.ن.ق.س. بطرفیت ۱٫ ح. حسنلوئی ۲٫ پ. ح.م. ۳٫ ص. ب. بخواسته استرداد لاشه چک مذکور نظر به اینکه حسب اعلام خواهان دعوی جلب ثالث و خواهان دعوی اصلی این چک بابت تضمین اقساط بوده و حسب اقرار خواهان جلب ثالث ۱۳ قسط از آن پرداخت شده است.

و دو قسط پرداخت نشده است بنابراین استرداد چک تا زمان پرداخت کل اقساط وجه ایی ندارد و دعوی خواهان به این کیفیت قابل پذیرش نمی باشد و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۳۳-۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام سایر خسارات و در خصوص دعوی جلب ثالث استرداد چک قرار عدم استماع دعوی صادر گشته است.

دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده.

 لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده۳۵۸ و۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید. 

سخن آخر

در این مقاله سعی شد درخواست صدور اجراییه چک و استرداد لاشه چک  و نمونه دادخواست و نمونه رای آن  را بیان کنیم. با ما در ارتباط باشید.

این مطالب را از دست ندهید ***

برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

گروه وکلای دادشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *